Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu

Tầm nhìn

Đến năm 2020, Khoa Hệ thống thông tin của trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý và Thương mại điện tử, đạt chuẩn khu vực ASEAN, người học đủ kiến thức và năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu.    


Sứ mạng

Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao trong lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý và Thương mại điện tử. 


Mục tiêu chung

- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo từ đại học đến sau đại học (gồm thạc sĩ và tiến sĩ) theo hướng hiện đại, tiên tiến, người học đủ năng lực làm việc, có khả năng nghiên cứu độc lập, khả năng học tập suốt đời trong môi trường hội nhập;

- Nâng cao năng lực nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng, gắn nghiên cứu với phục vụ quá trình phát triển đất nước, chú trọng hợp tác nghiên cứu với các đối tác nước ngoài và các đề tài, dự án nghiên cứu trọng điểm;

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức, công ty về Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử uy tín trong và ngoài nước, gắn kết giữa lý thuyết và thực tế giúp người học tiếp cận với thực tiễn, tiếp cận với cách tổ chức, quản lý hiện đại, hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn. 


Triết lý giáo dục

Khoa Hệ thống thông tin xác định quan điểm đào tạo cần xoay quanh bốn trọng tâm giáo dục theo tiêu chuẩn của UNESCO: Học để biết (learn to know), Học để làm (learn to do), Học để trưởng thành (learn to be) và Học để chung sống (learn to live together).