Nhân sự

Ban chủ nhiệm Khoa Hệ thống thông tin (2011 đến nay) 


Họ và tên Chức vụ
GS. Phạm Công Kha                                    Trưởng Khoa Danh dự
ThS. Hồ Trung Thành (NCS) Phó TK – Phụ trách Khoa
ThS. Nguyễn Duy Nhất (NCS) Phó trưởng Khoa

Thư ký Khoa

Họ và tên Email
CN. Huỳnh Thanh Tuyền                tuyenht@uel.edu.vn

Cán bộ, giảng viên Khoa Hệ thống thông tin

Hội đồng Khoa Hệ thống thông tin

STT Họ tên Chức vụ
1 TS. Dương Như Hùng Phó Hiệu trưởng Chủ tịch
2 GS.TS. Phạm Công Kha Trưởng Khoa danh dự Ủy Viên
3 ThS. Hồ Trung Thành Phó trưởng Khoa HTTT UV-TK
4 ThS. Nguyễn Duy Nhất Phó trưởng Khoa HTTT Ủy viên
5 TS. Nguyễn Anh Tuấn Giảng viên BM TMĐT Ủy viên
6
TS. Phan Công Chính Công ty GPDNTC Geso    Ủy viên

Hội đồng tư vấn Ngành

STT Họ tên Chức vụ
1 TS. Dương Như Hùng            Phó Hiệu trưởng Chủ tịch
2 ThS. Hồ Trung Thành Phó trưởng Khoa HTTT UV-TK
3 ThS. Nguyễn Duy Nhất Phó trưởng Khoa HTTT Ủy viên
4 TS. Nguyễn Anh Tuấn Giảng viên BM TMĐT Ủy viên
5
PGS. TS.Đỗ Phúc Trường ĐH CNTT Ủy viên
6
TS. Phan Công Chính Công ty GPDNTC Geso Ủy viên
7
TS. Ngô Đức Chí Công ty Global Cybersoft Ủy Viên
8
ThS. Phạm Thị Mỹ Hạnh Công ty kiểm toán PWC Ủy Viên
9
ThS. Nguyễn Xuân Dũng Công ty TNHH TV Việt Nam Ủy Viên
10 Ông Nguyễn Ngọc Dũng Hiệp hội TMĐT Việt Nam Ủy Viên

Bộ môn Thương mại điện tử

STT Họ tên Email
1 Trưởng BM, TS. Lê hoành Sử    sulh@uel.edu.vn
2 ThS. Hồ Trung Thành (NCS) thanhht@uel.edu.vn
3 TS. Nguyễn Anh Tuấn natuan@uel.edu.vn
4 ThS. Trương Hoài Phan hoaiphan@uel.edu.vn
5
ThS. Trần Thị Ánh  anhtt@uel.edu.vn 
6
ThS. Phạm Mạnh Cường cuongpm@uel.edu.vn
7
ThS. Lê Hải Nam namlh@uel.edu.vn
8
ThS. Phan Phi Yến (NCS) yenpp@uel.edu.vn
9
TS. Lê Quốc Hiếu hieulq@uel.edu.vn 
10 ThS. Trần Duy Thanh thanhtd@uel.edu.vn

Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

STT Họ tên Email
1 Trưởng BM, ThS. Triệu Việt Cường cuongtv@uel.edu.vn
2 ThS Nguyễn Duy Nhất(NCS) nhatnd@uel.edu.vn 
3 TS. Phan Công Chính chinhpc@uel.edu.vn
4 ThS. Vũ Thúy Hằng hangvt@uel.edu.vn
5 ThS. Nguyễn Thôn Dã (NCS) dant@uel.edu.vn
6 ThS. Vũ Văn Điệp (NCS) diepvv@uel.edu.vn
7 ThS. Ngô Cao Định dinhnc@uel.edu.vn
8 ThS. Lê Thị Kim Hiền hienltk@uel.edu.vn
9 ThS. Trần Quang Thân thantq@uel.edu.vn
10 ThS. Nguyễn Quang Hưng (NCS) hungnq@uel.edu.vn 
11 ThS. Nguyễn Trần Ngọc Thiện thienntn@uel.edu.vn 

Phòng nghiên cứu BI LAB (Business Intelligence Research LAB)

Họ và tên Chức vụ
ThS. Nguyễn Duy Nhất (NCS)               Giám đốc
ThS. Nguyễn Quang Hưng (NCS) P. Giám đốc
ThS. Nguyễn Trần Ngọc Thiện Chuyên viên
Giảng viên Khoa Hệ thống thông tin  Nghiên cứu viên

Lãnh đạo Khoa Hệ thống thông tin qua các thời kỳ 


1. Lãnh đạo BM Tin học quản lý (2003 - 2009)

Họ và tên Chức vụ
ThS. Tạ Minh Châu            Trưởng Bộ môn


2. Lãnh đạo BM Tin học quản lý (2010)

Họ và tên Chức vụ
PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện Trưởng Bộ môn
ThS. Hồ Trung Thành                     Phó trưởng Bộ môn