Toạ đàm Khung chương trình đào tạo chuyên ngành TMĐT theo tiếp cận CDIO (31/08/2015)

Ngày 27.8.2015, Khoa Hệ thống thông tin tổ chức buổi toạ đàm “Xây dựng khung chương trình thương mại điện tử theo cách tiếp cận CDIO”

Toạ đàm xây dựng chuẩn đầu ra chương trình thương mại điện tử theo cách tiếp cận CDIO (29/07/2015)

Ngày 29.7.2015, Khoa Hệ thống thông tin tổ chức buổi toạ đàm “Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình thương mại điện tử theo cách tiếp cận CDIO”