Triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo, hàng năm Trường Đại học Kinh tế - Luật triển khai chương trình Nghiên cứu khoa học sinh viên – Giải thưởng Nhà khoa học trẻ Trường Đại học Kinh tế - Luật năm 2019.

Đây là hoạt động thường niên nhằm đẩy mạnh và phát huy tính sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên trong toàn Trường. Hỗ trợ học tập, rèn luyện phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp làm việc nhóm, nâng cao năng lực tự học cho sinh viên. Đồng thời đóng góp nguồn lực cho các cuộc thi nghiên cứu khoa học các cấp.

Căn cứ trên thông báo của Phòng Quản lý Khoa học Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khoa Hệ thống thông tin triển khai Kế hoạch đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKH SV) năm 2019 như sau:
   1. Quy định tham gia NCKH:

-       Tất cả các sinh viên thuộc các hệ đào tạo bậc cử nhân của Trường đều có thể tham gia.

-       Đối với các sinh viên thuộc đề án đào tạo cử nhân tài năng, cử nhân chất lượng cao tham gia chương trình NCKH SV theo nhóm gồm các sinh viên trong cùng đề án đào tạo.

-       Số lượng sinh viên tham gia thực hiện một đề tài tối thiểu là 3 ngườitối đa là 5 người, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính (Nhóm trưởng). Mỗi sinh viên có thể tham gia tối đa 02 đề tài; nhưng chỉ có thể chịu trách nhiệm chính 01 đề tài trong một năm học. Mỗi đề tài NCKH của sinh viên do một cán bộ, giảng viên hướng dẫn.

2. Các mốc thời gian thực hiện:


STT

Nội dung thực hiện

Thời gian

Ghi chú

1

Triển khai thông tin đến sinh viên Khoa HTTT

25/08/2018

 

2

Sinh viên định hướng nghiên cứu, lên ý tưởng, tìm giảng viên hướng dẫn (nếu có), viết đề cương theo mẫu

25/08/2018 - 08/10/2018

 

3

Tọa đàm NCKH SV do Khoa HTTT và Đoàn Khoa tổ chức

30/09/2018

 

4

Nộp đề cương nghiên cứu về Khoa

08/10/2018

 

5

Khoa tổ chức thẩm định, xét duyệt, phân GVHD (nếu có)

12/10/2018

 

6

Sinh viên chỉnh sửa sau thẩm định và nộp về Khoa

15/10/2018

 

7

SV tiến hành viết đề tài theo sự hướng dẫn của GV (nếu đề tài được Hội đồng trường thông qua)

Tháng 10/2018 - Tháng 03/2019

Dự kiến


          3. Thông tin liên hệ
Trong quá trình thực hiện mọi thắc mắc của sinh viên vui long gửi về địa chỉ mail: tuyenht@uel.edu.vn

Thông báo về hoạt động NCKH của Trường: http://qlkh.uel.edu.vn/ArticleId/8e677236-8c26-4bfc-8374-3af50f0fc1cc/thong-bao-v-v-trien-khai-chuong-trinh-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-nam-hoc-2018-2019

Quyết định 168: http://qlkh.uel.edu.vn/ArticleId/c1808e02-22ee-432e-b338-32398cee6bf0/quyet-dinh-168-qd-dhktl-ngay-6-1-2018-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-hoat-dong-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-truong-dai-hoc-kinh-te-luat

Biểu mẫu: http://qlkh.uel.edu.vn/ArticleId/37c3a68c-2f2b-4e56-8ddf-0713dc6ed390/nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-2018

Danh sách đề tài NCKH của Khoa qua các năm: https://is.uel.edu.vn/Default.aspx?ArticleId=f6019d5d-e49a-4cce-8c0f-253ae9a9f46d

Danh sách thông tin giảng viên Khoa: https://is.uel.edu.vn/ArticleId/4f0255de-d4c5-415f-9898-035292dca902/nhan-su