Kế hoạch thực tập hè K14

Để tạo điều kiện cho sinh viên có thời gian tiếp cận thực tế và doanh nghiệp thì Khoa Hệ thống thông tin triển khai thực tập hè cho sinh viên Khóa 14. Khoa đề nghị các bạn đã đăng ký thực tập hè thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch, chủ động liên hệ Giảng viên hướng dẫn và viết báo cáo theo Quy định của Khoa.
Trân trọng.