Ban chủ nhiệm Khoa

BCN KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO

Họ tên - Chức vụ

Phụ trách

Lê Hoành Sử
Tiến sĩ
Trưởng khoa
*: sulh@uel.edu.vn
(: 0283. 7244555 (6495)

Phụ trách chung:

Chịu trách nhiệm cao nhất trước lãnh đạo nhà trường trong toàn bộ công tác tại Khoa về việc xây dựng chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác, thực hiện tiến độ giảng dạy, phân công chuyên môn giảng dạy các hệ đào tạo đại học và cao học, cũng như việc mời giảng viên thỉnh giảng từ bên ngoài và các công tác khác trong phạm vi trách nhiệm của Khoa.

Trực tiếp phụ trách những công tác:
1) Chịu trách nhiệm công tác nhân sự;
2) Phụ trách Bộ môn TMĐT, Bộ môn HTTTQL;
3) Công tác định hướng đào tạo bậc sau đại học;
4) Công tác nghiên cứu khoa học;
5) Công tác giáo trình;
6) Công tác bảo đảm chất lượng;
7) Công tác đề án CDIO;
8) Công tác hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo các hệ, các khóa ngắn hạn trong nước và với các đối tác nước ngoài.
9) Tham gia Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường;
10)  Công tác họp và làm việc với lãnh đạo Trường, các đơn vị trong trường liên quan đến 9 công tác trên