Ban chủ nhiệm Khoa

BCN KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO

Họ tên - Chức vụ

Phụ trách

Lê Hoành Sử
Tiến sĩ
Trưởng khoa
*: sulh@uel.edu.vn
(: 0283. 7244555 (6495)

Phụ trách chung:

Chịu trách nhiệm cao nhất trước lãnh đạo nhà trường trong toàn bộ công tác tại Khoa về việc xây dựng chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác, thực hiện tiến độ giảng dạy, phân công chuyên môn giảng dạy các hệ đào tạo đại học và cao học, cũng như việc mời giảng viên thỉnh giảng từ bên ngoài và các công tác khác trong phạm vi trách nhiệm của Khoa.

Trực tiếp phụ trách những công tác:
1) Chịu trách nhiệm công tác nhân sự;
2) Phụ trách Bộ môn TMĐT, Bộ môn HTTTQL;
3) Công tác định hướng đào tạo bậc sau đại học;
4) Công tác nghiên cứu khoa học;
5) Công tác giáo trình;
6) Công tác bảo đảm chất lượng;
7) Công tác đề án CDIO;
8) Công tác hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo các hệ, các khóa ngắn hạn trong nước và với các đối tác nước ngoài.
9) Tham gia Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường;
10)  Công tác họp và làm việc với lãnh đạo Trường, các đơn vị trong trường liên quan đến 9 công tác trên

Trương Hoài Phan
Thạc sĩ
Phó trưởng Khoa
*
(: 0283. 7244555 (6491)

Phụ trách chung:
Hỗ trợ cho Phó trưởng Khoa phụ trách thực hiện những nhiệm vụ chính trị, hợp tác, chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các công tác khác theo qui định.
Trực tiếp phụ trách những công tác:
1) Công tác khảo thí;
2) Công tác phát triển hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý tại Khoa;
3) Công tác cố vấn học tập;
4) Công tác cựu sinh viên, sinh viên, đoàn - hội, câu lạc bộ học thuật, chương trình ngoại khóa của sinh viên trong Khoa;
5) Công tác quan hệ doanh nghiệp, thực tập, việc làm sinh viên;
6) Công tác giảng dạy các môn chuyên ngành trong Khoa bằng tiếng Anh;
7) Công tác họp và làm việc với lãnh đạo nhà trường, các đơn vị trong trường liên quan đến 8 công tác trên.
8) Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Khoa