Ban chủ nhiệm Khoa

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

 

1. Ban Chủ nhiệm Khoa

    Ban chủ nhiệm Khoa gồm có Trưởng khoa và Phó trưởng khoa. Hỗ trợ cho Ban Chủ nhiệm khoa gồm có Thư ký khoa, Trưởng và Phó bộ môn, Giám đốc và Phó giám đốc BI Lab. Ban Chủ nhiệm Khoa có trách nhiệm lập chiến lược phát triển của Khoa phù hợp với chiến lược phát triển chung của nhà trường, triển khai, giám sát các hoạt động của Khoa nhằm đảm bảo mục tiêu chiến lược đề ra.

1. 1. Trưởng Khoa

    Chịu trách nhiệm cao nhất trước lãnh đạo nhà trường trong toàn bộ công tác tại Khoa về việc xây dựng chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác, thực hiện tiến độ giảng dạy, phân công chuyên môn giảng dạy các hệ đào tạo đại học và cao học, cũng như việc mời giảng viên thỉnh giảng từ bên ngoài và các công tác khác trong phạm vi trách nhiệm của Khoa;

   Khi Trưởng khoa đi vắng, việc điều hành mọi hoạt động của Khoa được uỷ quyền bằng văn bản hoặc thư điện tử cho Phó Trưởng khoa thay mặt Trưởng khoa điều hành Khoa ngoài các lĩnh vực đã được Trưởng Khoa phân công.

Trực tiếp phụ trách những công tác:

 • Chịu trách nhiệm công tác nhân sự;
 • Công tác định hướng đào tạo bậc sau đại học;
 • Công tác nghiên cứu khoa học;
 • Công tác giáo trình;
 • Công tác bảo đảm chất lượng;
 • Công tác đề án Giáo dục 4.0;
 • Công tác quan hệ phát triển với cựu người học, tổ chức, doanh nghiệp trong nước, hợp tác quốc tế và với các đối tác nước ngoài;
 • Tham gia Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường;
 • Công tác họp và làm việc với lãnh đạo Trường, các đơn vị trong trường liên quan đến các công tác trên;
 • Công tác truyền thông và tuyển sinh của Khoa.

1.2. Phó Trưởng Khoa

    Phó Trưởng Khoa là người hỗ trợ cho Trưởng khoa. Phó Trưởng Khoa điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Khoa theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng khoa và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về công việc được phân công hoặc ủy quyền.

   Phó Trưởng khoa được phân công làm các nhiệm vụ:

Trực tiếp phụ trách những công tác:

 • Công tác khảo thí;
 • Công tác đào tạo bậc đại học;
 • Công tác phát triển hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý tại Khoa;
 • Công tác cố vấn học tập;
 • Công tác hỗ trợ sinh viên, đoàn - hội, câu lạc bộ học thuật, chương trình ngoại khóa của sinh viên trong Khoa;
 • Công tác liên kết đào tạo các hệ, các khóa ngắn hạn trong nước, thực tập, việc làm sinh viên;
 • Công tác giảng dạy các môn chuyên ngành trong Khoa bằng tiếng Anh, chương trình CLC, Chương trình cử nhân tài năng;
 • Công tác họp và làm việc với lãnh đạo nhà trường, các đơn vị trong trường liên quan đến các công tác trên.
 • Hỗ trợ các hoạt động của BI Lab
 • Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Khoa

2. Bộ môn và BI Lab

2.1 Bộ môn

2.1.1 Nhiệm vụ của Bộ môn:

Là đơn vị chuyên môn thuộc Khoa, có các nhiệm vụ sau đây:

 • Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;
 • Phối hợp với BI Lab nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa;
 • Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo, đề cương môn học phù hợp với nội dung môn học được Trưởng khoa giao;
 • Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của nhà trường; Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ ở bộ môn;
 • Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn;
 • Tổ chức đánh giá, kiểm định hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và trường theo yêu cầu của Trưởng khoa.
 • Tham gia công việc khác cụ thể do phân công của Trưởng khoa.

2.1.2. Trưởng, Phó bộ môn

   Trưởng, Phó trưởng bộ môn là người cộng sự và tham mưu Ban Chủ nhiệm Khoa, chịu trách nhiệm trước Ban Chủ nhiệm Khoa về các lĩnh vực của Bộ môn theo quyết định thành lập Bộ môn và phù hợp với tình hình cụ thể từng thời kỳ hoạt động của Khoa và năng lực của người được phân công, bổ nhiệm.

   Trưởng, Phó trưởng bộ môn được quyền chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các giảng viên thuộc Bộ môn.

   Trưởng, Phó trưởng bộ môn chịu trách nhiệm về hoạt động của Bộ môn trước Ban Chủ nhiệm Khoa.

2.2 BI Lab

2.2.1 Nhiệm vụ

 • Thúc đẩy sự phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực theo định hướng của Khoa HTTT.
 • Hỗ trợ về mặt chuyên môn cho các hoạt động đào tạo các môn học của Khoa HTTT phụ trách.
 • Quản lý việc sử dụng các tài nguyên phục vụ Nghiên cứu khoa học và đào tạo của Khoa
 • Thực hiện các hoạt động chuyển giao công nghệ và dịch vụ

2.2.2 Giám đốc, Phó Giám đốc

a.Giám đốc:

 • Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Lab;
 • Chịu trách nhiệm trước Ban chủ nhiệm Khoa HTTT về hiệu quả hoạt động;
 • Phối hợp chặt chẽ với các bộ môn thuộc Khoa HTTT để đẩy mạnh nghiên cứu của Khoa;
 • Tìm kiếm các đối tác là doanh nghiệp, các nhóm nghiên cứu thuộc các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài trường để phối hợp thực hiện các đề án, dự án nghiên cứu;
 • Tham gia hoặc chủ nhiệm một số đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của Khoa hoặc Lab;
 • Tìm kiếm tài trợ/hỗ trợ cho hoạt động chung của Khoa;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Khoa.

b.Phó Giám đốc:

 • Phụ trách về mặt nội dung các kênh thông tin của Lab;
 • Hỗ trợ Giám đốc phụ trách về mặt nội dung các hoạt động: Tập huấn, Tọa đàm, Hội thảo…
 • Hỗ trợ Giám đốc thúc đẩy các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học các cấp của Khoa đang thực hiện; Các đề án chuyển giao hợp tác với doanh nghiệp;
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ về các hoạt động được phân công;
 • Tham gia hoặc chủ nhiệm một số đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của Khoa hoặc Lab;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Khoa và Lab.

3. Các vị trí nhân sự khác tại Khoa

3.1 Giảng viên

 • Giảng dạy, tham gia hoặc chủ nhiệm nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình;
 • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;
 • Thực hiện nghiêm túc công tác cố vấn học tập được phân công;
 • Cập nhật kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
 • Tham gia các hoạt động đảm bảo chất lượng theo quy định
 • Tham gia các hoạt động khác do Trường, Khoa và Bộ môn phân công.

3.2 Chuyên viên

3.2.1 Thư ký Khoa

 • Có nhiệm vụ Trực văn phòng khoa theo giờ làm việc của Trường, là văn thư hành chính của Khoa;
 • Triển khai công tác chuyên môn theo chức năng và nhiệm vụ bao gồm các hoạt động trong đào tạo, đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học sinh viên, hoạt động Đoàn - Hội-CLB và phong trào của Khoa;
 • Tham gia các hoạt động, các công việc khác do Trường, Khoa phân công

3.2.2 Chuyên viên nghiên cứu:

 • Có nhiệm vụ trực Lab theo giờ làm việc của Trường và văn thư hành chính của Lab;
 • Trực tiếp tham gia hoặc chủ nhiệm, tìm kiếm, vận động các nhóm nghiên cứu từ sinh viên và giảng viên và hỗ trợ các nhóm nghiên cứu;
 • Hỗ trợ Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện các báo cáo định kỳ;
 • Tham gia tổ chức các hoạt động: Tập huấn, Tọa đàm, Hội thảo và hoạt động khác;
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Khoa và Lab.