Định hướng nghiên cứu

Khoa Hệ thống thông tin có 4 hướng lĩnh vực nghiên cứu chính:

- Lĩnh vực nghiên cứu Thương mại điện tử
- Lĩnh vực nghiên cứu Thống kê dự báo & Hệ hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh
- Lĩnh vực nghiên cứu Hệ thống thông tin quản lý
- Lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ phần mềm

Hướng nghiên cứu của Bộ môn Thương mại điện tử

1. Hướng thứ 1: Khởi nghiệp TMĐT
   - Khởi nghiệp kinh doanh TMĐT,
   Phụ trách: TS. Nguyễn Anh Tuấn (natuan@uel.edu.vn)

2. Hướng thứ 2: Chiến lược kinh doanh TMĐT
  -  Social Commerce
  -  Electronic Strategy
  -  Mobile Commerce
  Phụ trách: TS. Nguyễn Thị Hồng Hanh (hanhnth@uel.edu.vn), ThS. Lê Hải Nam                      (namlh@uel.edu.vn)

3. Hướng thứ 3: Phân tích dữ liệu và giải pháp hỗ trợ ra quyết định trong TMĐT
  -  Phân tích dữ liệu trong kinh doanh
  -  Phân tích dữ liệu WEB
  -  Giải pháp Business Intelligence
  -  Dữ liệu lớn (BigData)
  -  Phân tích mạng xã hội.
  Phụ trách: NCS. ThS. Hồ Trung Thành (thanhht@uel.edu.vn), NCS.ThS. Lê Hoành Sử (sulh@uel.edu.vn)

4. Hướng thứ 4:  Phát triển hạ tầng TMĐT
  - Xây dựng website TMĐT: Xây dựng website TMĐT bằng ngôn ngữ lập trình HTML, CSS,Javascript, ASP, PHP, Sử dụng Framework xây dựng Website, Phát triển ứng dụng Web bằng mã nguồn mở
  - Phát triển các công cụ Thương mại điện tử
  - Xây dựng hệ thống quản lý để triển khai kinh doanh Thương mại điện tử.
  - Xây dựng các ứng dụng mobile.  
  - Internet of Things
  Phụ trách: ThS. Trương Hoài Phan (hoaiphan@uel.edu.vn), ThS. Trần Duy Thanh (thanhtd@uel.edu.vn)

5. Hướng thứ 5: Marketing điện tử, Thanh toán điện tử và pháp luật trong TMĐT
  - Marketing điện tử: xây dựng mô hình ứng dụng các phương pháp marketing điện tử vào từng loại hình doanh nghiệp, nghiên cứu marketing điện tử (hành vi người dùng trực tuyến, mức độ sử dụng quảng cáo trực tuyến, vị trí đặt quảng cáo trực tuyến ...)
  - Thanh toán điện tử: khai thác tiền điện tử (Bitcoin...), ứng dụng công cụ, giải pháp thanh toán quốc tế vào thương mại điện tử...
  - Luật TMĐT: khai thác các điểm còn thiếu sót trong chế tài xử lý hình sự và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, mối quan hệ tương hỗ giữa các văn bản pháp luật khác với các văn bản liên quan thương mại điện tử...
  Phụ trách: ThS. Phạm Mạnh Cường (cuongpm@uel.edu.vn), ThS. Phan Phi Yến (yenpp@uel.edu.vn), NCS. ThS. Hồ Trung Thành (thanhht@uel.edu.vn)

6. Hướng thứ 6: Quản lý quan hệ khách hàng và chuỗi cung ứng trong TMĐT
  - Quản trị mối quan hệ khách hàng điện tử (E-CRM) và Hướng Quản trị chuỗi cung ứng trong TMĐT.
  - Nghiên cứu quy trình nghiệp vụ của E-CRM, Xây dựng chiến lược CRM cho doanh nghiệp, Triển khai chiến lược trên hệ thống E-CRM
  - Nghiên cứu quy trình nghiệp vụ SCM, Quy trình và hệ thống Quản trị chuỗi cung ứng trên môi trường TMĐT
  Phụ trách: ThS. Trần Thị Ánh (anhtt@uel.edu.vn) , ThS. Phan Phi Yến (yenpp@uel.edu.vn) , NCS.ThS. Lê Hoành Sử (sulh@uel.edu.vn)
 
Hướng nghiên cứu của Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

1. Phát triển phần mềm quản lý (Management Software Development)
Gọi tắt: Development
Mô tả: Xây dựng các phần mềm hoặc ứng dụng web phục vụ cho việc quản lý một hoặc một nhóm qui trình nghiệp vụ của doanh nghiệp/tổ chức. Hướng nghiên cứu này bao gồm các chủ đề:
  - Phân tích & Thiết kế qui trình nghiệp vụ, qui trình xử lý và các thành phần khác của hệ thống;
  - Lập trình phần mềm quản lý;
  -  Kiểm thử phần mềm/hệ thống.
Nhóm giảng viên phụ trách:
ThS. Trương Hoài Phan (hoaiphan@uel.edu.vn), ThS. Ngô Cao Định (thanhtd@uel.edu.vn), ThS. Nguyễn Duy Nhất (nhatnd@uel.edu.vn)
 
2. Các hệ thống ERP và các hệ thống thông tin quản lý khác (ERP Systems & MIS Systems)
Mô tả: Tìm hiểu về các hệ thống ERP; tích hợp qui trình nghiệp vụ với hệ thống ERP; các giai đoạn tư vấn, triển khai, vận hành ERP cho doanh nghiệp/tổ chức. Hướng nghiên cứu này bao gồm các chủ đề:
- Các Hệ thống ERP: Sử dụng, Cấu hình (config), Tùy chỉnh (customize).
- Triển khai ERP: Tư vấn, Lập kế hoạch, Quản trị dự án, Vận hành;
Nhóm giảng viên phụ trách:
ThS. Nguyễn Duy Nhất (nhatnd@uel.edu.vn), ThS. Lê Thị Kim Hiền (hienltk@uel.edu.vn), ThS. Triệu Việt Cường (cuongtv@uel.edu.vn)

 3. Hệ thống thông tin kế toán (Accounting Information Systems)
Mô tả: Tìm hiểu về các hệ thống thông tin kế toán; tích hợp các qui trình nghiệp vụ với hệ thống kế toán; kiểm toán công nghệ thông tin và kiểm toán hệ thống thông tin tại các doanh nghiệp/tổ chức. Hướng nghiên cứu này bao gồm các chủ đề:
  - Các Hệ thống thông tin kế toán: Sử dụng, Cấu hình (config), Tùy chỉnh (customize).
  - Kiểm toán Hệ thống thông tin: Tư vấn, Lập kế hoạch, Quản trị dự án.
  -  Kiểm toán Công nghệ thông tin: Tư vấn, Lập kế hoạch, Quản trị dự án.
Nhóm giảng viên phụ trách:
ThS. Triệu Việt Cường (cuongtv@uel.edu.vn), ThS. Lê Thị Kim Hiền (hienltk@uel.edu.vn)

4. Các giải pháp công nghệ cho Kinh doanh thông minh (Business Intelligence - Tools & Solutions)
Mô tả: Tìm hiểu và xây dựng các công cụ và giải pháp công nghệ cho lĩnh vực Business Intelligence (BI); tư vấn và triển khai các giải pháp BI cho doanh nghiệp/tổ chức. Hướng nghiên cứu này bao gồm các chủ đề:
  - BI Tools & Systems;
  - Big Data.
Nhóm giảng viên phụ trách:
ThS. Hồ Trung Thành (thanhht@uel.edu.vn), ThS. Vũ Thúy Hằng (hangvt@uel.edu.vn) , Ths. Lê Hoành Sử (sulh@uel.edu.vn)

5. Nhà kho dữ liệu và Khai phá dữ liệu (Data warehouse & Data mining)
Mô tả: Xây dựng nhà kho dữ liệu và ứng dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu trên nhà kho dữ liệu để giải quyết các nhu cầu phân tích dữ liệu và khai thác thông tin cho doanh nghiệp/tổ chức; tư vấn và triển khai các giải pháp nhà kho dữ liệu. Hướng nghiên cứu này bao gồm các chủ đề:
  - Quản trị các hệ thống cơ sở dữ liệu (Database Administation);
  - Nhà kho dữ liệu;
  - Các kỹ thuật khai phá dữ liệu.
Nhóm giảng viên phụ trách:
ThS. Trần Quang Thân (thantq@uel.edu.vn), ThS. Vũ Thúy Hằng (hangvt@uel.edu.vn), ThS. Nguyễn Duy Nhất (nhatnd@uel.edu.vn)

6. An toàn và Bảo mật Hệ thống thông tin
Mô tả: Nghiên cứu các vấn đề về an toàn hệ thống và bảo mật thông tin; tư vấn và triển khai các giải pháp an toàn và bảo mật cho doanh nghiệp/tổ chức. Hướng nghiên cứu này bao gồm các chủ đề:
  - Các kỹ thuật, giải pháp liên quan đến an toàn và bảo mật;
  - Tư vấn triển khai dịch vụ an toàn và bảo mật.
Nhóm giảng viên phụ trách:
ThS. Nguyễn Quang Hưng (hungnq@uel.edu.vn), ThS. Lê Hải Nam (namlh@uel.edu.vn)

7. Tính toán hiệu năng cao (High Performance Computing)
Mô tả: Nghiên cứu các mô hình tính toán song song với hiệu năng cao trên CPU và GPU; ứng dụng tính toán hiệu năng cao để giải quyết các vấn đề tính toán trong các lĩnh vực như Phân tích dữ liệu, Khai phá dữ liệu và Nhà kho dữ liệu, Big Data,… Hướng nghiên cứu này bao gồm các chủ đề:
  - Các mô hình tính toán phù hợp cho từng vấn đề đặt ra: Tư vấn, triển khai, công cụ;
  - Ngôn ngữ lập trình tính toán song song (CUDA và MPI).
Nhóm giảng viên phụ trách:
ThS. Nguyễn Duy Nhất (nhatnd@uel.edu.vn), ThS. Trần Duy Thanh (thanhtd@uel.edu.vn)

Quí đồng nghiệp và sinh viên có quan tâm và cùng thực hiện nghiên cứu theo các hướng nghiên cứu đề xuất trên, vui lòng liên hệ quan email với giảng viên phụ trách.