Chương trình đạo tạo Hệ thống thông tin quản lý

Kế hoạch giảng dạy tất cả các khoá học thuộc 3 ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử đã và Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo đã được công bố đầy đủ trên hệ thống myUEL tại link:

 
http://myuel.uel.edu.vn/Default.aspx?ModuleId=f92f39b2-dea3-4185-8cbb-56c1c49c5226

Người học có thể chọn theo khoá học, ngành học để xem chi tiết!

Khoa Hệ thống thông tin