Chương trình đạo tạo Hệ thống thông tin quản lý

Kế hoạch giảng dạy tất cả các khoá học thuộc 3 ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử đã và Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo đã được công bố đầy đủ trên hệ thống myUEL.  Người học có thể chọn xem theo khoá học, ngành học chi tiết tại đây.


Khoa Hệ thống thông tin