Triết lý giáo dục

Khoa Hệ thống thông tin xác định quan điểm đào tạo cần xoay quanh bốn trọng tâm giáo dục theo tiêu chuẩn của UNESCO: “Learning to know, Learning to do, Learning to be and Learning to live together”