Triết lý giáo dục

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC_UEL: Kiến tạo tri thức, khơi nguồn sáng tạo 

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC KHOA HTTT

Khoa Hệ thống thông tin xác định quan điểm đào tạo cần xoay quanh bốn trọng tâm giáo dục theo tiêu chuẩn của UNESCO: “Learning to know, Learning to do, Learning to be and Learning to live together”