Chương trình đào tạo Thương mại điện tử

1. Chương trình đào tạo theo năm 20152017201920212023
2. Mục tiêu và chuẩn đầu ra theo năm 2015, 2017, 2019 , 2021, 2023
3. Ma trận chuẩn đầu ra và môn học theo năm 20152017201920212023
4. Thông tin môn học (Tiếng Việt), (Tiếng Anh)
5. Chuỗi môn học theo năm 201520172019 , 20212023

Kế hoạch giảng dạy tất cả các khoá học thuộc 3 ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử đã và Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo đã được công bố đầy đủ trên hệ thống myUEL. Người học có thể chọn xem theo khoá học, ngành học chi tiết tại đây.


Khoa Hệ thống thông tin