Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức Hội thảo quốc tế “Thử thách thống kê trong nghiên cứu thương mại điện tử” 


Trường Đại học Kinh tế - Luật đã phối hợp với Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Khoa học - Kỹ thuật Hongkong tổ chức Hội thảo quốc tế SCECR 2017