Chương trình Cử nhân tài năng

Chương trình CNTN Hệ thống thông tin quản lý:

Khóa 17 – 18: Xem tại đây

Khóa 19 – 20: Xem tại đây

Khóa 21 – 22: Xem tại đây

Chương trình CNTN Thương mại điện tử:

Khóa 17 – 18: Xem tại đây

Khóa 19 – 20: Xem tại đây