Lịch sử phát triển

Bộ môn Tin học quản lý được thành lập theo Quyết định số 138/QĐ/KKT ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Trưởng Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học quốc gia TP.HCM do ThS. Tạ Minh Châu làm Trưởng Bộ môn. Tiền thân là Bộ môn Tin học quản lý, Khoa Hệ thống thông tin (HTTT) thuộc Trường Đại học Kinh tế – Luật được thành lập theo quyết định số 96/QĐ-ĐHKTL-TCHC ngày 01/7/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Luật. Hiện tại Khoa có 2 Bộ môn: Bô môn Thương mại điện tử và Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý. Khoa HTTT đang triển khai đào tạo hệ đại học chính qui với 3 ngành: Hệ thống thông tin Quản lý (MIS – Management Information System), Hệ thống thông tin Quản lý Chất lượng cao và ngành Thương mại điện tử.


Bắt đầu từ năm 2004, Khoa HTTT triển khai đào tạo bậc đại học ngành Hệ thống thông tin quản lý. Cho đến năm 2016, Khoa đã có 9 khóa sinh viên tốt nghiệp. Sinh viên chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Khoa HTTT ra trường hầu hết đã có công việc làm tốt tại các doanh nghiệp, ngân hàng trong và ngoài nước. Một số sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp tiếp tục học cao học và đi du học nước ngoài. Riêng đối với ngành Thương mại điện tử được triển khai đào tạo bắt đầu vào năm 2014.