Chức năng nhiệm vụ của tổ Tư vấn và Hỗ trợ Sinh Viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc thành lập Tổ Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên

Căn cứ kết luận tại Buổi gặp mặt đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Hệ thống thông tin với sinh viên đại diện Đoàn Khoa Hệ thống thông tin, Liên Chi Hội Khoa Hệ thống thông tin, CLB ITB và ban cán sự các lớp.

Ban chủ nhiệm Khoa Hệ thống thông tin thông báo về việc thành lập Tổ Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên của Khoa Hệ thống thông tin để tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học và định hướng nghề nghiệp, gồm các Thầy/Cô có tên sau đây:

  1. Ths. Nguyễn Quang Hưng                      Phó Giám đốc BI LAB                 Tổ trưởng
  2. TS. Lê Thị Kim Hiền                                Phó Trưởng Khoa HTTT             Thành viên
  3. Ths. Lê Hải Nam                                     Giảng viên Khoa HTTT                Thành viên 

1. Nhiệm vụ của Tổ Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên

-         Phối hợp với cố vấn học tập hướng dẫn sinh viên tìm hiểu thông tin, chương trình đào tạo, cách thức đăng ký môn học, lựa chọn môn học tự chọn, lựa chọn đề tài làm khóa luận tốt nghiệp.

-         Phối hợp với cố vấn học tập theo dõi tình hình tham gia lớp học, kết quả học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên.

-         Phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ cố vấn học tập trong việc thực hiện nhiệm vụ.

-         Tư vấn hỗ trợ và giải quyết thắc mắc, khiếu nại, kiến nghị của sinh viên.

-         Công tác hành chính về quản lý hồ sơ sinh viên.

-         Hỗ trợ định hướng nghề nghiệp và tư vấn việc làm phù hợp cho sinh viên.

-         Giới thiệu công ty thực tập và tuyển dụng cho sinh viên

2. Quyền hạn của Tổ Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên

-         Yêu cầu đại diện Đoàn, Liên Chi Hội, CLB ITB, CLB Tiếng Anh và ban cán sự lớp định kỳ và đột xuất báo cáo tình hình để hướng dẫn, góp ý kịp thời.

-         Triệu tập sinh viên để làm việc.

-         Đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Khoa các giải pháp nhằm giúp đỡ sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và nghiên cứu khoa học.

-         Nhận xử lý thông tin phản hồi của sinh viên từ các đơn vị chức năng.

3. Tổ Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên

-         Địa điểm:                               Văn phòng Tổ Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên – Phòng A. 701

-         Thời gian làm việc:              Từ thứ hai đến thứ sáu trong giờ hành chính

-         Email liên hệ:                        tvhtsv_httt@uel.edu.vn

-         Hộp thư:                                 Đặt trước Văn phòng Tổ Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

(Đã ký)

 

Hồ Trung Thành