Nhân sự

Ban chủ nhiệm Khoa Hệ thống thông tin (2020 đến nay) 


Họ và tên Chức vụ
TS. Lê Hoành Sử Trưởng Khoa
TS. Lê Thị Kim Hiền Phó Trưởng Khoa

Thư ký Khoa

Họ và tên Email
ThS. Phạm Thị Xuân Diệu dieuptx@uel.edu.vn


                          Cán bộ, giảng viên Khoa Hệ thống thông tin

 

Hội đồng Khoa Hệ thống thông tin

STT Họ tên Chức vụ
1 PGS.TS. Hồ Trung Thành Chủ tịch
2 TS. Lê Hoành Sử Ủy Viên
3 ThS. Nguyễn Duy Nhất Ủy viên
4 ThS. Triệu Việt Cường UV-TK
5 TS. Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên
6
TS. Phan Công Chính Ủy viên
7
TS. Lê Quốc Hiếu Ủy viên

Bộ môn Thương mại điện tử

STT Họ tên Email
1 TS. Trần Duy Thanh (Trưởng Bộ Môn)
thanhtd@uel.edu.vn
2 NCS. ThS. Trần Thị Ánh(Phó Trưởng Bộ Môn) anhtt@uel.edu.vn 
3 TS. Lê Hoành Sử sulh@uel.edu.vn
4 TS. Lê Quốc Hiếu hieulq@uel.edu.vn 
5 TS. Phan Phi Yến yenpp@uel.edu.vn
 6  NCS. ThS. Nguyễn Thế Đại Nghĩa
nghiantd@uel.edu.vn
7
NCS. ThS. Hà Hải Đăng
danghh@uel.edu.vn
8 NCS. ThS. Vũ Văn Điệp diepvv@uel.edu.vn
 9  ThS. Lâm Hồng Thanh thanhlh@uel.edu.vn 
10 ThS. Phạm Mạnh Cường cuongpm@uel.edu.vn
11 ThS. Lê Hải Nam namlh@uel.edu.vn

Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

STT Họ tên Email
1 TS. Lê Thị Kim Hiền(Phụ trách bộ môn) hienltk@uel.edu.vn
2 PGS.TS. Hồ Trung Thành (Giảng viên Cao cấp) thanhht@uel.edu.vn
3 TS. Nguyễn Thôn Dã (Phó Bí Thư Chi Bộ) dant@uel.edu.vn
4 NCS. ThS. Triệu Việt Cường cuongtv@uel.edu.vn
5 NCS. ThS. Nguyễn Duy Nhất nhatnd@uel.edu.vn 
6 NCS. ThS. Nguyễn Quang Hưng hungnq@uel.edu.vn
7 ThS. Trương Hoài Phan(Giảng viên chính) hoaiphan@uel.edu.vn
8 ThS. Nguyễn Quang Phúc phucnq@uel.edu.vn
9 ThS. Vũ Thúy Hằng hangvt@uel.edu.vn
10 ThS. Trần Quang Thân thantq@uel.edu.vn
11 ThS. Nguyễn Văn Hồ
honv@uel.edu.vn 

 

Phòng nghiên cứu BI LAB (Business Intelligence Research LAB)

Họ và tên Chức vụ
ThS. Nguyễn Duy Nhất (NCS) Giám đốc
ThS. Nguyễn Quang Hưng (NCS) P. Giám đốc
ThS. Bùi Thị Kim Duyên Chuyên viên
Giảng viên Khoa Hệ thống thông tin Nghiên cứu viên


Tổ Đảm bảo chất lượng (Chức năng và nhiệm vụ)

Họ và tên Nhiệm vụ
TS. Lê Hoành Sử    Tổ trưởng
GVC.ThS. Trương Hoài Phan  Thành viên
ThS. Trần Thị Ánh Thành viên
TS. Trần Duy Thanh Thành viên
ThS. Phạm Thị Xuân Diệu  Thư ký

 

Tổ Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên (Chức năng và nhiệm vụ)

Họ và tên Nhiệm vụ
ThS. Nguyễn Quang Hưng Tổ trưởng
TS. Lê Thị Kim Hiền Thành viên
ThS. Lê Hải Nam Thành viên


Lãnh đạo Khoa Hệ thống thông tin qua các thời kỳ


1. Lãnh đạo BM Tin học quản lý (2003 - 2009)

Họ và tên Chức vụ
ThS. Tạ Minh Châu            Trưởng Bộ môn

2. Lãnh đạo BM Tin học quản lý (2010)

Họ và tên Chức vụ
PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện Trưởng Bộ môn
PGS. TS. Hồ Trung Thành                     Phó trưởng Bộ môn

 

3. Lãnh đạo Khoa HTTT (2011 - 2022)

Họ và tên Chức vụ
PGS.TS. Hồ Trung Thành Trưởng Khoa (2011-2020)
ThS. Nguyễn Duy Nhất              Phó trưởng Khoa (2015-2017)
TS. Lê Hoành Sử Phó trưởng Khoa (2018-2020)
Ths. Trương Hoài Phan Phó trưởng Khoa (2019-2022)

 

 

Ủy viên