Nhân sự

Ban chủ nhiệm Khoa Hệ thống thông tin (2011 đến nay) 


Họ và tên Chức vụ
GS. Phạm Công Kha                                    Trưởng Khoa Danh dự
TS. Lê Hoành Sử Trưởng Khoa
GVC.ThS. Trương Hoài Phan Phó Trưởng Khoa

Thư ký Khoa

Họ và tên Email
ThS. Huỳnh Thanh Tuyền                tuyenht@uel.edu.vn


                          Cán bộ, giảng viên Khoa Hệ thống thông tin

Hội đồng Khoa Hệ thống thông tin


STT Họ tên Chức vụ
1 GVC.TS. Hồ Trung Thành Chủ tịch
2 TS. Lê Hoành Sử Ủy Viên
3 ThS. Nguyễn Duy Nhất Ủy viên
4 ThS. Triệu Việt Cường UV-TK
5 TS. Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên
6
TS. Phan Công Chính Ủy viên
7
TS. Lê Quốc Hiếu Ủy viên


Bộ môn Thương mại điện tử


STT Họ tên Email
1 Trưởng BM, TS. Lê Hoành Sử sulh@uel.edu.vn
2 Phó Trưởng BM, ThS. Trần Thị Ánh  anhtt@uel.edu.vn 
3 ThS. Vũ Văn Điệp (NCS) diepvv@uel.edu.vn
4 ThS. Trần Duy Thanh(NCS)
thanhtd@uel.edu.vn
5 ThS. Phạm Mạnh Cường cuongpm@uel.edu.vn
6 ThS. Lê Hải Nam namlh@uel.edu.vn
7 ThS. Phan Phi Yến (NCS) yenpp@uel.edu.vn
8 TS. Lê Quốc Hiếu hieulq@uel.edu.vn 
 9  ThS. Lâm Hồng Thanh thanhlh@uel.edu.vn 
 10  ThS. Nguyễn Thế Đại Nghĩa nghiantd@uel.edu.vn
 11  TS. Trần Viết Thắng thangtv@uel.edu.vn


Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

STT Họ tên Email
   1 Trưởng BM,GVC.TS. Hồ Trung Thành thanhht@uel.edu.vn
   2 Phó Trưởng BM,GVC.ThS. Trương Hoài Phan hoaiphan@uel.edu.vn
   3 ThS Triệu Việt Cường(NCS) cuongtv@uel.edu.vn
   4 ThS Nguyễn Duy Nhất(NCS) nhatnd@uel.edu.vn 
   5 TS. Phan Công Chính chinhpc@uel.edu.vn
   6 ThS. Vũ Thúy Hằng hangvt@uel.edu.vn
   7 TS. Nguyễn Thôn Dã dant@uel.edu.vn
   8 NCS ThS. Lê Thị Kim Hiền hienltk@uel.edu.vn
   9 ThS. Trần Quang Thân thantq@uel.edu.vn
  10 ThS. Nguyễn Quang Hưng (NCS) hungnq@uel.edu.vn
  11 ThS. Nguyễn Quang Phúc phucnq@uel.edu.vn
  12 ThS. Bùi Thị Kim Duyên
duyenbtk@uel.edu.vn 
  13 ThS. Nguyễn Văn Hồ
honv@uel.edu.vn 

Phòng nghiên cứu BI LAB (Business Intelligence Research LAB)

Họ và tên Chức vụ
ThS. Nguyễn Duy Nhất (NCS) Giám đốc
ThS. Nguyễn Quang Hưng (NCS) P. Giám đốc
ThS. Bùi Thị Kim Duyên Chuyên viên
Giảng viên Khoa Hệ thống thông tin  Nghiên cứu viên

Tổ Đảm bảo chất lượng (Chức năng và nhiệm vụ)

Họ và tên Nhiệm vụ
GVC.TS. Hồ Trung Thành        Tổ trưởng
TS. Lê Hoành Sử Tổ viên
GVC.ThS. Trương Hoài Phan
Tổ viên
ThS. Trần Duy Thanh Tổ viên
ThS. Huỳnh Thanh Tuyền Tổ viên

Tổ CDIO (Chức năng và nhiệm vụ)

Họ và tên Nhiệm vụ
GVC.TS. Hồ Trung Thành        Tổ trưởng
ThS. Trần Thị Ánh Thư ký
TS. Lê Hoành Sử Tổ viên
ThS. Triệu Việt Cường Tổ viên
ThS. Trần Duy Thanh Tổ viên

 Tổ Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên (Chức năng và nhiệm vụ)

Họ và tên Nhiệm vụ
ThS. Nguyễn Duy Nhất        Tổ trưởng
ThS. Nguyễn Quang Hưng Tổ phó
ThS. Huỳnh Thanh Tuyền Tổ viên

Lãnh đạo Khoa Hệ thống thông tin qua các thời kỳ
 


1. Lãnh đạo BM Tin học quản lý (2003 - 2009)

Họ và tên Chức vụ
ThS. Tạ Minh Châu            Trưởng Bộ môn


2. Lãnh đạo BM Tin học quản lý (2010)

Họ và tên Chức vụ
PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện Trưởng Bộ môn
TS. Hồ Trung Thành                     Phó trưởng Bộ môn

3. Lãnh đạo Khoa HTTT (2011 - 2020)

Họ và tên Chức vụ
TS. Hồ Trung Thành Trưởng Khoa (2011-2020)
ThS. Nguyễn Duy Nhất              Phó trưởng Khoa (2015-2017)
TS. Lê Hoành Sử Phó trưởng Khoa (2018-2020)

 

 

Ủy viên