Nhân sự

Ban chủ nhiệm Khoa Hệ thống thông tin (2011 đến nay) 


Họ và tên Chức vụ
TS. Lê Hoành Sử Trưởng Khoa
Phó Trưởng Khoa

Thư ký Khoa

Họ và tên Email
ThS. Phạm Thị Xuân Diệu dieuptx@uel.edu.vn


                          Cán bộ, giảng viên Khoa Hệ thống thông tin

 

Hội đồng Khoa Hệ thống thông tin

STT Họ tên Chức vụ
1 GVC.TS. Hồ Trung Thành Chủ tịch
2 TS. Lê Hoành Sử Ủy Viên
3 ThS. Nguyễn Duy Nhất Ủy viên
4 ThS. Triệu Việt Cường UV-TK
5 TS. Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên
6
TS. Phan Công Chính Ủy viên
7
TS. Lê Quốc Hiếu Ủy viên

Bộ môn Thương mại điện tử

STT Họ tên Email
1 Phó Trưởng BM phụ trách, ThS. Trần Thị Ánh  anhtt@uel.edu.vn 
2 TS. Lê Hoành Sử sulh@uel.edu.vn
3 ThS. Vũ Văn Điệp (NCS) diepvv@uel.edu.vn
4 ThS. Trần Duy Thanh (NCS)
thanhtd@uel.edu.vn
5 ThS. Phạm Mạnh Cường cuongpm@uel.edu.vn
6 ThS. Lê Hải Nam namlh@uel.edu.vn
7 TS. Phan Phi Yến yenpp@uel.edu.vn
8 TS. Lê Quốc Hiếu hieulq@uel.edu.vn 
 9  ThS. Lâm Hồng Thanh thanhlh@uel.edu.vn 
 10  ThS. Nguyễn Thế Đại Nghĩa (NCS)
nghiantd@uel.edu.vn
11
ThS. Hà Hải Đăng (NCS)
danghh@uel.edu.vn

Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

STT Họ tên Email
   1 Trưởng BM, GVC.TS. Hồ Trung Thành thanhht@uel.edu.vn
   2 GVC.ThS. Trương Hoài Phan hoaiphan@uel.edu.vn
   3 ThS. Triệu Việt Cường (NCS) cuongtv@uel.edu.vn
   4 ThS. Nguyễn Duy Nhất (NCS) nhatnd@uel.edu.vn 
   5 ThS. Vũ Thúy Hằng hangvt@uel.edu.vn
   6 TS. Nguyễn Thôn Dã dant@uel.edu.vn
   7 TS. Lê Thị Kim Hiền hienltk@uel.edu.vn
   8 ThS. Trần Quang Thân thantq@uel.edu.vn
9
ThS. Nguyễn Quang Hưng (NCS) hungnq@uel.edu.vn
  10 ThS. Nguyễn Quang Phúc phucnq@uel.edu.vn
  11 ThS. Bùi Thị Kim Duyên
duyenbtk@uel.edu.vn 
  12 ThS. Nguyễn Văn Hồ
honv@uel.edu.vn 

 

Phòng nghiên cứu BI LAB (Business Intelligence Research LAB)

Họ và tên Chức vụ
ThS. Nguyễn Duy Nhất (NCS) Giám đốc
ThS. Nguyễn Quang Hưng (NCS) P. Giám đốc
ThS. Bùi Thị Kim Duyên Chuyên viên
Giảng viên Khoa Hệ thống thông tin Nghiên cứu viên


Tổ Đảm bảo chất lượng (Chức năng và nhiệm vụ)

Họ và tên Nhiệm vụ
TS. Lê Hoành Sử    Tổ trưởng
GVC.ThS. Trương Hoài Phan  Thành viên
ThS. Trần Thị Ánh Thành viên
NCS. ThS. Trần Duy Thanh Thành viên
ThS. Phạm Thị Xuân Diệu  Thư ký

 

Tổ Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên (Chức năng và nhiệm vụ)

Họ và tên Nhiệm vụ
ThS. Nguyễn Quang Hưng Tổ trưởng
TS. Lê Thị Kim Hiền Thành viên
ThS. Lê Hải Nam Thành viên


Lãnh đạo Khoa Hệ thống thông tin qua các thời kỳ


1. Lãnh đạo BM Tin học quản lý (2003 - 2009)

Họ và tên Chức vụ
ThS. Tạ Minh Châu            Trưởng Bộ môn

2. Lãnh đạo BM Tin học quản lý (2010)

Họ và tên Chức vụ
PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện Trưởng Bộ môn
GVC. TS. Hồ Trung Thành                     Phó trưởng Bộ môn

 

3. Lãnh đạo Khoa HTTT (2011 - 2022)

Họ và tên Chức vụ
GVC.TS. Hồ Trung Thành Trưởng Khoa (2011-2020)
ThS. Nguyễn Duy Nhất              Phó trưởng Khoa (2015-2017)
TS. Lê Hoành Sử Phó trưởng Khoa (2018-2020)
Ths. Trương Hoài Phan Phó trưởng Khoa (2019-2022)

 

 

Ủy viên