Chức năng và nhiệm vụ-tổ Đảm bảo chất lượng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

    KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

            --------------------------------


QUI ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỔ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

 

Nhân sự của Tổ đảm bảo chất lượng bao gồm:

Stt

 

Họ và Tên

 

Chức vụ

 

Phụ trách

 

1

 

TS. Lê Hoành Sử 

 

Trưởng Khoa

 

Tổ trưởng

 

2

 

GVC.ThS. Trương Hoài Phan

 

Giảng viên

 

Thành viên

 

3

 

ThS. Trần Thị Ánh

 

Phó Trưởng bộ môn Thương mại điện tử

 

Thành viên

 

4

 

TS. Trần Duy Thanh

 

Trưởng bộ môn Thương mại điện tử

 

Thành viên

 

5

 

ThS. Phạm Thị Xuân Diệu

 

Thư ký Khoa

 

Thư ký

 

Chức năng chính

Tổ Đảm bảo chất lượng là có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và phối hợp cùng đơn vị trong Khoa để triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Khoa và chương trình, góp phần vào việc hoàn thành tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển của Khoa.

•    Nhiệm vụ

  1. Tiếp nhận và xử lý các văn bản đánh giá chất lượng đào tạo từ Trường; hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về đảm bảo chất lượng trong đơn vị và Trường.
  2. Tổ chức triển khai công tác tự đánh giá và giúp Trưởng khoa đề ra các biện pháp thực hiện, theo dõi giám sát các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Khoa.
  3. Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá. Thường xuyên cập nhật các minh chứng theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Khoa.
  4. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc cập nhật các thông tin, minh chứng của các đơn vị phục vụ cho việc kiểm định chất lượng.
  5. Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng tự đánh giá chương trình của Khoa. Giúp các ủy viên Hội đồng tự đánh giá thu thập thông tin và làm báo cáo.
  6. Kiểm tra và báo cáo cho Trưởng khoa việc thực hiện kế hoạch hành động đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá.
  7. Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thuộc Khoa thực hiện công tác tự đánh giá theo tiêu chí của Trường đề ra và triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại Khoa.
  8. Phối hợp với Phòng KT&ĐBCL và đoàn đánh giá ngoài trong việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo của Khoa.

Ngoài ra, Tổ Đảm bảo chất lượng còn thực hiện các nhiệm vụ khác như:

-  Theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển Khoa,

-  Thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan,

-  Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng tại Khoa.

 

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN