ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
      KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN
                  ------------------------

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

(BẮT ĐẦU ÁP DỤNG CHO KHOÁ 2016)

 

-       Tên chương trình: Hệ thống thông tin quản lý

-       Trình độ đào tạo: Đại học

-       Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý

-       Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

-       Mã ngành đào tạo: 52.34.01.22

-       Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý

Phần A: MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU CHUNG

Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng phân tích, tư vấn, thiết kế, phát triểntriển khai các giải pháp hệ thống thông tin để giải quyết các vấn đề kinh doanh, quản lý, và đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn lực chất lượng cao trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và và hội nhập quốc tế

MỤC TIÊU CỤ THỂ
Mục tiêu I:  Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý có đầy đủ kiến thức chuyên môn cần thiết về công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh doanh; nắm vững các quy trình kinh doanh và quản trị doanh nghiệp;

Mục tiêu II:  Đào tạo những chuyên gia hiểu rõ sự phối hợp giữa các yếu tố công nghệ, quản trịcon người trong một hệ thống thông tin quản lý, vận dụng các hệ thống thông tin quản lý trong việc giải quyết các vấn đề quản trị của tổ chức;

Mục tiêu III:  Đào tạo đội ngũ những chuyên gia Hệ thống thông tin quản lý có khả năng phân tích, thiết kế, phát triển, triển khai vận hành các dự án Hệ thống thông tin ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế, quản lý;

Mục tiêu IV: Đào tạo những chuyên gia Hệ thống thông tin quản lý có khả năng đánh giá, lựa chọn, đề xuấttư vấn các giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại để giải quyết các vấn đề quản trị cụ thể trong quản lý và điều hành tổ chức, doanh nghiệp; Có khả năng và tầm nhìn trong việc ứng dụng các công nghệ quản lý hiện đại để tăng cường hiệu quả quản trị dẫn đến tăng cường sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế;

Mục tiêu V: Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.

Phần B: CHUẨN ĐẦU RA CẤP ĐỘ 3  

Chuẩn đầu ra chương trình

1. CÁC KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

1.1 KIẾN THỨC KHOA HỌC CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HTTTQL

1.1.1

Toán học

1.1.2

Tin học

1.1.3

Kinh tế

1.1.4

Quản lý

1.1.5

Pháp luật

1.1.6

Kiến thức về chính trị, xã hội, tâm lý

1.2 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH HTTTQL

1.2.1

Các mô hình tổ chức, lưu trữ, xử lý và khai thác dữ liệu

1.2.2

Hạ tầng công nghệ thông tin

1.2.3

Kỹ thuật lập trình

1.2.4

Các phương pháp Phân tích và Thiết kế hệ thống, ngôn ngữ mô hình hóa

1.2.5

Kế toán quản trị

1.2.6

Hệ thống thông tin quản lý

1.2.7

Thương mại điện tử

1.3 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH HTTTQL

1.3.1

Phát triển ứng dụng kinh doanh và quản lý

1.3.2

Các Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

1.3.3

Các quy trình kinh doanh và quản lý

1.3.4

Các mô hình tích hợp giữa các quy trình kinh doanh với hệ thống thông tin

1.3.5

Các mô hình hỗ trợ ra quyết định dựa trên phân tích dữ liệu

1.3.6

An ninh hệ thống thông tin

1.3.7

Chiến lược phát triển HTTT

2. KỸ NĂNG, PHẦM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP

2.1 CÓ KHÀ NĂNG LẬP LUẬN, PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ BẰNG CÁC GIẢI PHÁP HTTTQL

2.1.1

Xác định và phát biểu vấn đề

2.1.2

Mô hình hoá vấn đề và giải pháp