Nhân sự

Ban chủ nhiệm Khoa Hệ thống thông tin (2011 đến nay) 


Họ và tên Chức vụ
GS. Phạm Công Kha                                    Trưởng Khoa Danh dự
TS. Hồ Trung Thành  Trưởng khoa
ThS. Nguyễn Duy Nhất (NCS) Phó trưởng Khoa

Thư ký Khoa

Họ và tên Email
ThS. Huỳnh Thanh Tuyền                tuyenht@uel.edu.vn

Cán bộ, giảng viên Khoa Hệ thống thông tin

Hội đồng Khoa Hệ thống thông tin


STT Họ tên Chức vụ
1 TS. Lê Hoành Sử Chủ tịch
2 TS. Hồ Trung Thành Ủy Viên
3 ThS. Nguyễn Duy Nhất Ủy viên
4 ThS. Triệu Việt Cường UV-TK
5 TS. Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên
6
TS. Phan Công Chính Ủy viên
7
TS. Lê Quốc Hiếu Ủy viên


Bộ môn Thương mại điện tử


STT Họ tên Email
1 Trưởng BM, TS. Lê Hoành Sử sulh@uel.edu.vn
2 ThS. Trương Hoài Phan hoaiphan@uel.edu.vn
3 ThS. Vũ Văn Điệp (NCS) diepvv@uel.edu.vn
4 ThS. Trần Thị Ánh  anhtt@uel.edu.vn 
5 ThS. Phạm Mạnh Cường cuongpm@uel.edu.vn
6 ThS. Lê Hải Nam namlh@uel.edu.vn
7 ThS. Phan Phi Yến (NCS) yenpp@uel.edu.vn
8 TS. Lê Quốc Hiếu hieulq@uel.edu.vn 
TS. Nguyễn Anh Tuấn natuan@uel.edu.vn
10 ThS. Trần Duy Thanh thanhtd@uel.edu.vn


Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

STT Họ tên Email
   1 Trưởng BM, ThS. Triệu Việt Cường cuongtv@uel.edu.vn
2 TS. Hồ Trung Thành thanhht@uel.edu.vn
   3 ThS Nguyễn Duy Nhất(NCS) nhatnd@uel.edu.vn 
   4 TS. Phan Công Chính chinhpc@uel.edu.vn
   5 ThS. Vũ Thúy Hằng hangvt@uel.edu.vn
   6 ThS. Nguyễn Thôn Dã (NCS) dant@uel.edu.vn
   7 ThS. Ngô Cao Định dinhnc@uel.edu.vn
   8 ThS. Lê Thị Kim Hiền hienltk@uel.edu.vn
   9 ThS. Trần Quang Thân thantq@uel.edu.vn
  10 ThS. Nguyễn Quang Hưng (NCS) hungnq@uel.edu.vn 
  11 ThS. Nguyễn Trần Ngọc Thiện thienntn@uel.edu.vn 
  12 ThS. Huỳnh Thanh Tuyền tuyenht@uel.edu.vn 

Phòng nghiên cứu BI LAB (Business Intelligence Research LAB)

Họ và tên Chức vụ
ThS. Nguyễn Duy Nhất (NCS)               Giám đốc
ThS. Nguyễn Quang Hưng (NCS) P. Giám đốc
ThS. Nguyễn Trần Ngọc Thiện Chuyên viên
Giảng viên Khoa Hệ thống thông tin  Nghiên cứu viên

Tổ Đảm bảo chất lượng (Chức năng và nhiệm vụ)

Họ và tên Nhiệm vụ
TS. Hồ Trung Thành        Tổ trưởng
ThS. Nguyễn Duy Nhất Tổ phó
TS. Lê Hoành Sử Tổ viên
ThS. Triệu Việt Cường Tổ viên
ThS. Huỳnh Thanh Tuyền Tổ viên

Tổ CDIO (Chức năng và nhiệm vụ)

Họ và tên Nhiệm vụ
TS. Hồ Trung Thành        Tổ trưởng
ThS. Trần Thị Ánh Thư ký
TS. Lê Hoành Sử Tổ viên
ThS. Triệu Việt Cường Tổ viên
ThS. Trần Duy Thanh Tổ viên

 Tổ Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên (Chức năng và nhiệm vụ)

Họ và tên Nhiệm vụ
ThS. Nguyễn Duy Nhất        Tổ trưởng
ThS. Nguyễn Quang Hưng Tổ phó
ThS. Huỳnh Thanh Tuyền Tổ viên
ThS. Nguyễn Trần Ngọc Thiện Tổ viên

Lãnh đạo Khoa Hệ thống thông tin qua các thời kỳ
 


1. Lãnh đạo BM Tin học quản lý (2003 - 2009)

Họ và tên Chức vụ
ThS. Tạ Minh Châu            Trưởng Bộ môn


2. Lãnh đạo BM Tin học quản lý (2010)

Họ và tên Chức vụ
PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện Trưởng Bộ môn
TS. Hồ Trung Thành                     Phó trưởng Bộ môn
Ủy viên