Các cá nhân tài trợ cho Khoa Hệ thống thông tin

1. Ông Đoàn Đức Thảo
2. Ông Vũ Đình Thắng
3. Bà Phùng Thị Thu Thủy
4. Ông Nguyễn Trương Kiến Quốc
5. Bà Nguyễn Khánh Hòa