Danh sách sinh viên UEL trúng tuyển học bổng khóa học

Danh sách sinh viên UEL trúng tuyển học bổng khóa học "NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN TRONG KIỂM TOÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO DOANH NGHIỆP TÀI CHÍNH & TÍN DỤNG" do công ty PwC Việt Nam và công ty REMANn Hàn Quốc tổ chức:

1. Nguyen Mai Thy - Female - 406
2. Le Nhuoc Quan - Male - 409
3. Nguyen Ngoc Tue Minh - Female - 409
4. Nguyen Thi My Ha - Female - 409
5. Nguyen Dac Ngoc Hoan - Female - 409
6. Luong Hao Phu - Male - 406
7. Trang Nguyen Phat - Male - 409
8. Bui Thi Ngan Dung - Female - 409
9. Le Thi My Loi - Female - 406
10. Nguyen Thi Phuong Anh - Female - 404
11. Tran Thi Thanh Ngan - Female - 406
12. Nguyen Thi Ha - Female - 409
13. Vo Bich Loan - Female - 409
14. Luong Thi Thanh Nha - Female - 409
15. Nguyen Phuong Lam - Male - 406

- Tổng giờ học: 32

- Thời gian học: 4 ngày 11 - 12 - 14 - 15 tháng 6 năm 2018, sáng: 8h -> 12h, chiều: 13h -> 17h.

- Địa điểm học: BI-LAB UEL (phòng A.701)