Điểm chuẩn các ngành / chuyên ngành Khoa Hệ thống thông tin UEL năm 2020

Điểm chuẩn các ngành / chuyên ngành Khoa Hệ thống thông tin UEL năm 2020:
- Hệ thống thông tin quản lý Hệ đại trà: 26.45 (THPT) - 825 (ĐGNL)
- Hệ thống thông tin quản lý Hệ chất lượng cao: 25.50 (THPT) - 770 (ĐGNL)
- Thương mại điện tử Hệ đại trà: 27.05 (THPT) - 880 (ĐGNL)
- Thương mại điện tử Hệ chất lượng cao: 26.60 (THPT) - 840 (ĐGNL)
- Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo Hệ chất lượng cao: 25.25 (THPT) - 780 (ĐGNL)