Thông báo triển khai thực tập Học kỳ I Năm học 2020-2021 đối với sinh viên Khoa Hệ thống thông tin

Thông báo triển khai thực tập đối với sinh viên Khoa Hệ thống thông tin
 
Dựa vào tình hình học tập của sinh viên Khóa 17 và để tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 17 hoàn thành chương trình học trước thời hạn. Nay Khoa Hệ thống thông tin thông báo Quy định và Kế hoạch triển khai thực tập sớm đến sinh viên của Khoa HTTT nói chung và Khóa 17 nói riêng như sau:
 
1. Quy định để được đăng ký thực tập sớm của Khoa HTTT:
- Sinh viên đủ 100 tín chỉ tích lũy đến thời điểm đăng ký thực tập (không tính ngoại ngữ, GDTC và GDPQ).
- Sinh viên đã hoàn tất chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định chung của Trường.
2. Kế hoạch triển khai thực tập cho Khóa 17 – Khoa HTTT: Khoa sẽ tổ chức 2 đợt thực tập chính thức.
- Đợt 1 (thực tập sớm): thời gian HKI (2020-2021). Dành cho đối tượng đủ điều kiện ở Mục 1.
- Đợt 2 (theo chương trình đào tạo): thời gian HKII (2020-2021). Dành cho các đối tượng còn lại.
3. Triển khai thực hiện (như trong hình).