Triển khai Kế hoạch thực tập, Chuyên đề tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP CHUYÊN MÔN CUỐI KHÓA CỦA SINH VIÊN KHÓA 17

Căn cứ Kế hoạch năm học 2020 – 2021 – Hệ đại học chính quy;

Căn cứ công văn số 233/CV-ĐHKTL-ĐT ngày 20 tháng 08 năm 2019 về thực hiện nội dung chuyên môn cuối khóa từ năm học 2019-2020 của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Nay Khoa Hệ thống thông tin triển khai Kế hoạch Thực tập chuyên môn cuối khóa của sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý và Thương mại điện tử Khóa 17 như sau:

  1. Quy định chung:
  1. Lựa chọn Phương thức học tập: Sinh viên lựa chọn 01 trong 02 phương thức học tập trong học kỳ thứ 8 và thực hiện theo kế hoạch thời gian cụ thể cho từng phương thức (Kế hoạch chi tiết ở mục 2):
  • Phương thức 1: dành cho sinh viên thực hiện Khoá luận tốt nghiệp (với điều kiện sinh viên có điểm trung bình tích lũy đến thời điểm xét 06 học kỳ >7.0; và số lượng làm Khóa luận 10%/tổng số SV của lớp);
  • Phương thức 2: dành cho sinh viên học chuyên đề cuối khoá

     b. Lưu ý về việc thực hiện Báo cáo thực tập:

  • Đối với sinh viên lớp K17406C đã hoàn thành 3 chuyên đề thì thực hiện Báo cáo thực tập theo Kế hoạch của Phương thức 1.
  • Đối với sinh viên các lớp còn lại đăng ký Phương thức 2 nhưng có mong muốn đăng ký thực tập sớm theo Kế hoạch của Phương thức 1 thì liên hệ đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Khoa.

      2. Kế hoạch thực hiện của từng phương thức:

STT

Nội dung thực hiện

Thời gian

Ghi chú

1

Khoa triển khai kế hoạch và hướng dẫn thực tập chuyên môn cuối khóa cho toàn sinh viên khoá 1

11/2020

 

2

Sinh viên đăng ký chọn phương thức

11/2020

 

3

Khoa tiến hành xét duyệt và công bố phương thức thực hiện của sinh viên

Đã thực hiện

 

Phương thức 01: Sinh viên thực tập tốt nghiệp từ tuần 1 đến tuần 10 của HK8, tức HKII (2020-2021) và sau đó tiếp tục hoàn thiện trong vòng 6 tuần để Báo cáo Khóa luận (tuần 7-8 của HK8, tức HKII (2020-2021)

 

4

Sinh viên tiến hành đăng ký hướng đề tài và GVHD qua lớp trưởng

18/12/2020 -23/12/2020

Theo mẫu, Khoa sẽ gửi qua lớp trưởng

5

Khoa thông báo phân công GVHD cho sinh viên và giảng viên thực hiện

28/12/2020

 

6

Sinh viên chủ động tìm nơi thực tập và Khoa sẽ cung cấp giấy giới thiệu thực tập (đăng ký từ Thứ 2 đến Thứ 4 và nhận lại Giấy có xác nhận vào Thứ 6 hàng tuần) tại Văn phòng Khoa

 

 

7

Sinh viên chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với GVHD

28/12/2020 – 26/03/2021

 

8

Sinh viên nộp thông tin về công ty thực tập, thông tin đề tài qua lớp trưởng

01/03/2021

Theo mẫu, Khoa sẽ gửi qua lớp trưởng

9

Sinh viên nộp báo cáo thực tập về Khoa tại VP Khoa – B2.401 (từ 8h30 đến 15h30). Khoa Hệ thống thông tin không nhận bất kỳ trường hợp nào nộp trễ hạn.

26/03/2021

 

10

Khoa công bố điểm Báo cáo thực tập

30/03/2021

 

11

Sinh viên thực hiện Khoá luận tốt nghiệp (7 tuần)

Từ ngày 05/04/2021 - đến ngày 24/05/2021

 

12

Bảo vệ Khóa luận dự kiến

24/05/2021

 

Phương thức 02: Sinh viên học chuyên đề cuối khóa từ tuần 1 đến tuần 5 và thi vào tuần 6 của HK8, tức HKII (2020-2021). Sau đó sinh viên thực tập từ tuần 7 đến hết tuần 16 của học kì.

 

4

Sinh viên học 3 chuyên đề cuối khóa

Từ ngày 28/12/2020 đến 01/02/2021

 

 

5

Sinh viên tiến hành đăng ký hướng đề tài và GVHD qua lớp trưởng

22/02/2021 – 25/02/2021

Theo mẫu, Khoa sẽ gửi qua lớp trưởng

 

6

Khoa thông báo phân công GVHD cho sinh viên và giảng viên thực hiện

01/03/2021

 

 

7

Sinh viên chủ động tìm nơi thực tập và Khoa sẽ cung cấp giấy giới thiệu thực tập (đăng ký từ Thứ 2 đến Thứ 4 và nhận lại Giấy có xác nhận vào Thứ 6 hàng tuần)

 

 

 

8

Sinh viên chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với GVHD

08/03/2021 – 20/05/2021

 

 

9

Sinh viên nộp thông tin về công ty thực tập, thông tin đề tài theo link

20/04/2021

Theo mẫu, Khoa sẽ gửi qua lớp trưởng

 

10

Sinh viên nộp báo cáo thực tập về Khoa tại VP Khoa – B2.401 (từ 8h30 đến 15h30). Khoa Hệ thống thông tin không nhận bất kỳ trường hợp nào nộp trễ hạn.

20/05/2021

 

 

11

Khoa công bố điểm Báo cáo thực tập

25/05/2021

 

 

      3. Thông tin liên hệ:

Trong quá trình thực hiện mọi thắc mắc của sinh viên vui lòng gửi về địa chỉ mail: tuyenht@uel.edu.vn

Hoặc thông tin biểu mẫu về Báo cáo thực tập, Khóa luận xem tại Website: https://is.uel.edu.vn/

  KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN