KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2023 - 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 90/KH-HTTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2023

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NĂM HỌC 2023 - 2024

Căn cứ Kế hoạch năm học 2023 – 2024– Hệ đại học chính quy;

Căn cứ công văn số 233/CV-ĐHKTL-ĐT ngày 20 tháng 08 năm 2019 về thực hiện nội dung chuyên môn cuối khóa từ năm học 2019-2020 của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Nay Khoa Hệ thống thông tin triển khai Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khoa Hệ thống thông tin năm học 2023-2024  như sau:

Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện thực hiện Khóa luận (Khoa sẽ gửi danh sách theo đăng ký môn học của Sinh viên ) theo kế hoạch chi tiết bên dưới:

1

Khoa công bố danh sách giảng viên hướng dẫn Khóa luận

02/01/2024

2

Sinh viên chủ động liên hệ và làm việc với Giảng viên hướng dẫn, thực hiện Khóa luận tốt nghiệp trong vòng 8 tuần

02/01/2024 đến 19/03/2023, đã trừ 2 tuần nghỉ Tết

3

Sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp bản giấy (sau khi khóa luận đã được kiểm tra trùng lặp trên hệ thống Turnitin theo qui định)

Ngày 20/03/2024

4

Sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

Dự kiến ngày 25/03/2024

5

Sinh viên chỉnh sửa lại khóa luận theo góp ý của Hội đồng và sau đó nộp về Khoa theo qui định

1 tuần sau ngày bảo vệ khóa luận

 

Trong quá trình thực hiện mọi thắc mắc của sinh viên vui lòng gửi về địa chỉ mail Khoa và CVHT các lớp để được tư vấn và hỗ trợ.

Thông tin biểu mẫu về Báo cáo thực tập, Khóa luận xem tại Website: https://is.uel.edu.vn/thong-bao2-3/quy-dinh-mau-bao-cao-khoa-luan-tot-nghiep

 

Nơi nhận:

  • Sinh viên Khoa HTTT
  • Giảng viên Khoa HTTT
  • Lưu VT, HTTT

 

 

TM. KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

TRƯỞNG KHOA

 

(Đã ký)

 

LÊ HOÀNH SỬ